Vn

Bảng giá tên miền Việt Nam

Đăng ký mới Gia hạn Chuyển về P.A
.vn Giảm 200k 650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
Miễn phí
.vn Giảm 200k 650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
.vn Giảm 200k 650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
.vn Giảm 200k 650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
.vn Giảm 200k 650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
.vn Giảm 200k 650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
.vn Giảm 200k 650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
.vn Giảm 200k 650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
.vn Giảm 200k 650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
.vn Giảm 200k 650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
.vn Giảm 200k 650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
.vn Giảm 200k 650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
Đăng ký Giới hạn Chuyển về
global

Bảng giá tên miền Quốc tế

Đăng ký mới Gia hạn Chuyển về P.A
.com
gift
Giảm 260k
650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
299.000đ
.com
gift
Giảm 260k
650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
299.000đ
.com
gift
Giảm 260k
650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
299.000đ
.com
gift
Giảm 260k
650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
299.000đ
.com
gift
Giảm 260k
650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
299.000đ
.com
gift
Giảm 260k
650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
299.000đ
.com
gift
Giảm 260k
650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
299.000đ
.com
gift
Giảm 260k
650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
299.000đ
.com
gift
Giảm 260k
650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
299.000đ
.com
gift
Giảm 260k
650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
299.000đ
.com
gift
Giảm 260k
650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
299.000đ
.com
gift
Giảm 260k
650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
299.000đ
.com
gift
Giảm 260k
650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
299.000đ
.com
gift
Giảm 260k
650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
299.000đ
.com
gift
Giảm 260k
650.000đ450.000đ
 • Lệ phí đăng ký: 100.000đ
 • Dịch vụ quản trị theo tên: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm đầu:
 • Thuế GTGT:
 • Tổng: 450.000đ
450.000đ
 • Phí duy trì: 350.000đ
 • Dịch vụ quản trị tên miền năm tiếp theo: 100.000đ
 • Thuế GTGT: 10.000đ
 • Tổng: 460.000đ
299.000đ
Xem thêm Đăng ký Gia hạn Chuyển về

Lưu ý

 • - Giá chưa gồm VAT
 • - Một số đuôi tên miền quốc tế có giá cao hơn mức giá đưa ra ở trên
 • - Chuyển Tên miền .VN về P.A Việt Nam = Phí chuyển Tên miền(0đ) + Phí duy trì Tên miền 1 năm

TÍNH NĂNG TÊN MIỀN

Các dịch vụ FREE đi kèm khi chuyển tên miền về P.A Việt Nam

 • Free

  Trang quản trị

  Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel thuận tiện dễ dàng

 • Free

  Trang quản trị

  Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel thuận tiện dễ dàng

 • Free

  Trang quản trị

  Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel thuận tiện dễ dàng

 • Free

  Trang quản trị

  Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel thuận tiện dễ dàng

 • Free

  Trang quản trị

  Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel thuận tiện dễ dàng

 • Free

  Trang quản trị

  Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel thuận tiện dễ dàng

global

DỊCH VỤ TÊN MIỀN MỞ RỘNG CÓ PHÍ

Chi phí Đăng ký mới
Bảo mật thông tin tên miền 36.000đ / 1 năm Đăng ký
Bảo mật thông tin tên miền 36.000đ / 1 năm Đăng ký
Bảo mật thông tin tên miền 36.000đ / 1 năm Đăng ký
Bảo mật thông tin tên miền 36.000đ / 1 năm Đăng ký
Bảo mật thông tin tên miền 36.000đ / 1 năm Đăng ký
Bảo mật thông tin tên miền 36.000đ / 1 năm Đăng ký
Bảo mật thông tin tên miền 36.000đ / 1 năm Đăng ký
Bảo mật thông tin tên miền 36.000đ / 1 năm Đăng ký
Bảo mật thông tin tên miền 36.000đ / 1 năm Đăng ký
Bảo mật thông tin tên miền 36.000đ / 1 năm Đăng ký
Bảo mật thông tin tên miền 36.000đ / 1 năm Đăng ký

Câu hỏi thường gặp

 • - Tên miền (Domain) là tên của một Website hoạt động trên Internet hay còn gọi là "địa chỉ Web" nhằm thay thế cho các địa chỉ IP của máy chủ giúp người dùng ghi nhớ dễ dàng hơn. Tên miền được chia ra thành 02 phần:
  + Tên trang web. Ví dụ: pavietnam
  + Phần mở rộng. Ví dụ: .vn
  - Một Tên miền chỉ tương đương với một địa chỉ Web
  - Tên miền có thể được chuyển từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác

 • - Tên miền (Domain) là tên của một Website hoạt động trên Internet hay còn gọi là "địa chỉ Web" nhằm thay thế cho các địa chỉ IP của máy chủ giúp người dùng ghi nhớ dễ dàng hơn. Tên miền được chia ra thành 02 phần:
  + Tên trang web. Ví dụ: pavietnam
  + Phần mở rộng. Ví dụ: .vn
  - Một Tên miền chỉ tương đương với một địa chỉ Web
  - Tên miền có thể được chuyển từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác

 • - Tên miền (Domain) là tên của một Website hoạt động trên Internet hay còn gọi là "địa chỉ Web" nhằm thay thế cho các địa chỉ IP của máy chủ giúp người dùng ghi nhớ dễ dàng hơn. Tên miền được chia ra thành 02 phần:
  + Tên trang web. Ví dụ: pavietnam
  + Phần mở rộng. Ví dụ: .vn
  - Một Tên miền chỉ tương đương với một địa chỉ Web
  - Tên miền có thể được chuyển từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác

 • - Tên miền (Domain) là tên của một Website hoạt động trên Internet hay còn gọi là "địa chỉ Web" nhằm thay thế cho các địa chỉ IP của máy chủ giúp người dùng ghi nhớ dễ dàng hơn. Tên miền được chia ra thành 02 phần:
  + Tên trang web. Ví dụ: pavietnam
  + Phần mở rộng. Ví dụ: .vn
  - Một Tên miền chỉ tương đương với một địa chỉ Web
  - Tên miền có thể được chuyển từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác

 • - Tên miền (Domain) là tên của một Website hoạt động trên Internet hay còn gọi là "địa chỉ Web" nhằm thay thế cho các địa chỉ IP của máy chủ giúp người dùng ghi nhớ dễ dàng hơn. Tên miền được chia ra thành 02 phần:
  + Tên trang web. Ví dụ: pavietnam
  + Phần mở rộng. Ví dụ: .vn
  - Một Tên miền chỉ tương đương với một địa chỉ Web
  - Tên miền có thể được chuyển từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác

 • - Tên miền (Domain) là tên của một Website hoạt động trên Internet hay còn gọi là "địa chỉ Web" nhằm thay thế cho các địa chỉ IP của máy chủ giúp người dùng ghi nhớ dễ dàng hơn. Tên miền được chia ra thành 02 phần:
  + Tên trang web. Ví dụ: pavietnam
  + Phần mở rộng. Ví dụ: .vn
  - Một Tên miền chỉ tương đương với một địa chỉ Web
  - Tên miền có thể được chuyển từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác

Chat mess
Chat zalo