Mặc định NukeViet chưa có tính năng tạo mục lục tự động. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thêm Mục lục Tự động cho NukeViet CMS.

Lưu ý: Để có thể hiển thị mục lục đúng và đẹp, chúng ta nên tạo các bài viết có cấu trúc chuẩn các thẻ heading (h1 - h6)

1. Thêm các hàm hỗ trợ

Giảm chi phí Thiết Kế Website
Giảm 40% chi phí Thiết Kế Website cho Khách hàng đầu tiên. XEM NGAY

Thêm đoạn sau vào cuối file: modules/news/global.functions.php
function mb_find_replace(&$find = false, &$replace = false, &$string = ''){  if (is_array($find) && is_array($replace) && $string) {    // check if multibyte strings are supported    if (function_exists('mb_strpos')) {      for ($i = 0; $i < count($find); $i++) {        $string =          mb_substr($string, 0, mb_strpos($string, $find[$i])) .  // everything befor $find          $replace[$i] .                        // its replacement          mb_substr($string, mb_strpos($string, $find[$i]) + mb_strlen($find[$i]))  // everything after $find        ;      }    } else {      for ($i = 0; $i < count($find); $i++) {        $string = substr_replace(          $string,          $replace[$i],          strpos($string, $find[$i]),          strlen($find[$i])        );      }    }  }  return $string;}function url_anchor_target($title, &$array_anchors = []){  $title = strip_tags($title);  $title = str_replace(array("\r", "\n", "\n\r", "\r\n"), ' ', $title);  $title = str_replace('&amp;', '', $title);  // remove non alphanumeric chars  $title = preg_replace('/[^a-zA-Z0-9 \-_]*/', '', $title);  // convert spaces to _  $title = str_replace(    array(' ', ' ', 'nbsp'),    '_',    $title  );  // remove trailing - and _  $title = rtrim($title, '-_');  $title = strtolower($title);  $title = str_replace('_', '-', $title);  $title = str_replace('--', '-', $title);  if (array_key_exists($title, $array_anchors)) {    $array_anchors[$title]++;    $title .= '-' . $array_anchors[$title];  } else    $array_anchors[$title] = 1;  return $title;}function get_title_target($title){  $title = strip_tags($title);  $title = str_replace(array("\r", "\n", "\n\r", "\r\n"), ' ', $title);  $title = str_replace('&amp;', '', $title);  return $title;}function build_hierarchy( &$matches ){  $current_depth = 100;	// headings can't be larger than h6 but 100 as a default to be sure  $html = '';  $numbered_items = array();  $numbered_items_min = null;  // reset the internal collision collection  $array_anchors = array();  // find the minimum heading to establish our baseline  for ($i = 0; $i < count($matches); $i++) {    if ( $current_depth > $matches[$i][2] )      $current_depth = (int)$matches[$i][2];  }  $numbered_items[$current_depth] = 0;  $numbered_items_min = $current_depth;  for ($i = 0; $i < count($matches); $i++) {    if ( $current_depth == (int)$matches[$i][2] )      $html .= '<li>';    // start lists    if ( $current_depth != (int)$matches[$i][2] ) {      for ($current_depth; $current_depth < (int)$matches[$i][2]; $current_depth++) {        $numbered_items[$current_depth + 1] = 0;        $html .= '<ul><li>';      }    }    // list item    $html .= '<a href="#' . url_anchor_target( $matches[$i][0] ) . '">';    $html .= strip_tags($matches[$i][0]) . '</a>';    // end lists    if ( $i != count($matches) - 1 ) {      if ( $current_depth > (int)$matches[$i + 1][2] ) {        for ($current_depth; $current_depth > (int)$matches[$i + 1][2]; $current_depth--) {          $html .= '</li></ul>';          $numbered_items[$current_depth] = 0;        }      }      if ( $current_depth == (int)@$matches[$i + 1][2] )        $html .= '</li>';    }    else {      // this is the last item, make sure we close off all tags      for ($current_depth; $current_depth >= $numbered_items_min; $current_depth--) {        $html .= '</li>';        if ( $current_depth != $numbered_items_min ) $html .= '</ul>';      }    }  }  return $html;}


2. Thêm đoạn xử lý detail

Muốn Tăng Trưởng Doanh Thu

Mở file: modules/news/funcs/detail.php
Tìm đoạn (Line: 228)
$news_contents['newscheckss'] = md5($news_contents['id'] . NV_CHECK_SESSION);
Thêm vào bên dưới đoạn sau
if (preg_match_all('/(<h([1-6]{1})[^>]*>).*<\/h\2>/msuU', $news_contents['bodyhtml'], $matches, PREG_SET_ORDER)) {  $array_anchors = [];  for ($i = 0; $i < count($matches); $i++) {    $anchor = url_anchor_target($matches[$i][0], $array_anchors);    $find[] = $matches[$i][0];    $replace[] = str_replace(      array(        $matches[$i][1],        // start of heading        '</h' . $matches[$i][2] . '>'  // end of heading      ),      array(        $matches[$i][1] . '<span id="' . $anchor . '">',        '</span></h' . $matches[$i][2] . '>'      ),      $matches[$i][0]    );  }}$news_contents['bodyhtml'] = mb_find_replace($find, $replace, $news_contents['bodyhtml']);$news_contents['toc'] = build_hierarchy($matches);


3. Hiển thị lên giao diện

Mở file: themes/<default>/modules/news/detail.tpl
- Tìm đoạn nội dung chi tiết bài viết, thường là:
<div id="news-bodyhtml" class="bodytext margin-bottom-lg">  {DETAIL.bodyhtml}</div>

- Thêm vào phía bên trên phần chi tiết đó code sau đây: 
<!-- BEGIN: show_toc -->  <div id="toc_container">    <p class="toc_title">Mục lục</p>    <ul class="toc_list">      {DETAIL.toc}    </ul>  </div><!-- END: show_toc -->

Thêm vào chỗ trước khi đóng <!-- END: main --> đoạn code script sau:

đoạn code này mình không thêm vào bài viết được, bạn tải ở file đính kèm nhé!


4. Check hiển thị

Mở file: modules/news/theme.php
Tìm đoạn này (Line: 788)
if (! empty($news_contents['post_name'])) {  $xtpl->parse('main.post_name');}

Thêm vào bên dưới:
if (!empty($news_contents['toc'])) {  $xtpl->parse('main.show_toc');}5. Thêm CSS

Cuối cùng thêm đoạn CSS vào style.css giao diện của bạn, hoặc tại file detail.tpl mở thêm thẻ <style> rồi dán vào:
#toc_container li,#toc_container ul {  margin: 0;  padding: 0}#toc_container.no_bullets li,#toc_container.no_bullets ul,#toc_container.no_bullets ul li,.toc_widget_list.no_bullets,.toc_widget_list.no_bullets li {  background: 0 0;  list-style-type: none;  list-style: none}#toc_container.have_bullets li {  padding-left: 12px}#toc_container ul ul {  margin-left: 1.5em}#toc_container {  background: #dff4ff;  border-radius: 5px;  margin-bottom: 1em;  width: auto;  display: table;  position: relative;}#toc_container p.toc_title {  text-align: center;  font-weight: 900;  margin: 0;  padding: 10px 0 8px;  font-family: "Roboto Slab", sans-serif;  text-transform: uppercase;  background: #f4f5f8;  border-radius: 5px 5px 0 0;}#toc_container.toc_black p.toc_title {  color: #aaa}#toc_container p.toc_title+ul.toc_list {  padding: 10px 30px;  overflow: hidden;}#toc_container a {  text-decoration: none;  text-shadow: none;  color: #009ded;  font-size: 15px;  line-height: 15px;}#toc_container a:hover {  color: #007bff;}.vuta_toc_readmore {  text-align: center;  cursor: pointer;  position: absolute;  z-index: 9999;  bottom: 0;  width: 100%;  background: #fff;}.vuta_toc_readmore:before {  height: 55px;  margin-top: -45px;  content: "";  background: -moz-linear-gradient( top, rgba(255, 255, 255, 0) 0%, rgba(255, 255, 255, 1) 100%);  background: -webkit-linear-gradient( top, rgba(255, 255, 255, 0) 0%, rgba(255, 255, 255, 1) 100%);  background: linear-gradient( to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 0%, rgba(255, 255, 255, 1) 100%);  filter: progid: DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ffffff00', endColorstr='#ffffff', GradientType=0);  display: block;}.vuta_toc_readmore a {  color: #222 !important;  display: block;  font-size: 13px !important;  font-weight: 700;}.vuta_toc_readmore a:after {  content: "";  width: 0;  right: 0;  border-top: 4px solid #222;  border-left: 4px solid transparent;  border-right: 4px solid transparent;  display: inline-block;  vertical-align: middle;  margin: -2px 0 0 5px;}.vuta_toc_expand {  text-align: center;}.vuta_toc_expand a {  position: relative;  color: #222 !important;  font-size: 13px !important;  font-weight: 700;}.vuta_toc_expand a:after {  content: "";  width: 0;  right: 0;  border-bottom: 4px solid #222;  border-left: 4px solid transparent;  border-right: 4px solid transparent;  display: inline-block;  vertical-align: middle;  margin: -2px 0 0 5px;}
 
Giảm chi phí Thiết Kế Website
Giảm 40% chi phí Thiết Kế Website cho Khách hàng đầu tiên. XEM NGAY

 

Tham khảo thêm một số bài viết hướng dẫn về NukeViet khác:

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất:   Hướng dẫn thêm Mục lục Tự động cho NukeViet CMS

Tác giả: Huỳnh Quốc Đạt

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://vuta.vn là vi phạm bản quyền.
 
5/5 (7 bình chọn)
Thiết kế Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây